همکاری با سازمان ها و شرکت ها در ارائه خدمات آموزشی : شرکت فنی و مهندسی آذرآتا"مراکز برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه"