دوره های حفاظت در برابر اشعه(مراکز برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه) : شرکت فنی و مهندسی آذرآتا"مراکز برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه"