تفسیر فیلم رادیوگرافی(RTI) : شرکت فنی و مهندسی آذرآتا"مراکز برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه"