شرکت آذرآتا پیشرو نوین سهند-تحت نظارت امور حفاظت دربرابراشعه کشور- : شرکت فنی و مهندسی آذرآتا"مراکز برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه"