آموزش حرفه ای ام آر آی : شرکت فنی و مهندسی آذرآتا"مراکز برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه"