بازرسي جوش به روش رادیوگرافیRT : شرکت فنی و مهندسی آذرآتا"مراکز برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه"