بازرسی جوش به روش چشمی در تبریز : شرکت فنی و مهندسی آذرآتا"مراکز برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه"