مراکز دارای مجوز برگزاری دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه- : شرکت فنی و مهندسی آذرآتا"مراکز برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه"